14 dni na zwrot

Szybki kontakt +48 531 255 564

Regulamin

Regulamin

Informacje ogólne

Właścicielem strony i sklepu internetowego sklephops.pl jest SKLEPHOPS.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Góralskiej 32D w Choczni, o numerze NIP: 551-266-57-97, numerze REGON: 528387600 i KRS:0001100554.


Warunki zakupów

1. Warunki realizacji
Sklep internetowy oferuje wyłącznie produkty, których oferta znajduje się na stronach internetowych sklepu. Zamówione towary dostarczane są przez współpracującą z nami firmę kurierską pod wskazany przez zamawiającego adres w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przy składaniu zamówienia należy podać numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.

2. Kontakt
W sprawach zakupów w sklepie internetowym oraz w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji o oferowanych produktach, prosimy korzystać z adresu: sklep@sklephops.pl
3. Ceny
Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT i są podane w walucie polskiej (PLN). Cenami obowiązującymi dla zamawiającego są ceny aktualne w momencie składania zamówienia.

4. Zamówienie

Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Serwisu: opisem towaru, warunkami zamówienia, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Poprawnie złożone zamówienie zawiera:

a) dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika (wypełniony formularz);

b) co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną; Jeśli życzą sobie Państwo fakturę konieczne jest zapis w uwagach z taką informacją.
W ciągu 1-2 dni od przesłania zamówienia sprzedawca potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną treść zamówienia i poda termin dostawy oraz cenę przesyłki wraz z kosztem transportu.

c) Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

d) Informacja udzielona przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

e) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, jeśli stwierdzi, że nie jest w posiadaniu zamówionej rzeczy. Sprzedający niezwłocznie po stwierdzeniu faktu, iż nie posiada zamówionej rzeczy informuje o tym Kupującego drogą e-mail na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Kupującego numer telefonu.

f) Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej lub papierowej.

g) Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową.

h) Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

i) Brak odbioru zamówionej przesyłki, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy i kupujący ponosi koszt wysyłki towaru oraz koszt przesyłki zwrotnej.

j) Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że kupujący podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@sklephops.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Kupującego w sposób dostateczny.

k) Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

5. Czas realizacji
a) większość towarów (obecnych na stanie magazynowym) wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przez nas zamówienia.
b) w przypadku towaru produkowanego na indywidualne zamówienie czas realizacji może się wydłużyć.
c) w przypadku zmian w zamówieniu termin realizacji jest liczony od dnia potwierdzenia przez nas ostatniej modyfikacji.
d) jeżeli klient zamawia kilka pozycji, z których tylko część jest w magazynie sklepu , po uprzednim kontakcie z klientem , na jego życzenie wysyłamy te pozycje , które są aktualnie dostępne. Brakujące pozycje traktowane będą jako rezerwacja towaru i realizowane zostaną w momencie, gdy towar dotrze od producenta. Istnieje jednak możliwość ustalenia indywidualnej procedury.
e) firma kurierska dostarcza większość przesyłek na terenie kraju w ciągu 24 godzin od momentu ich wysłania (oprócz sobót i niedziel). Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż sklephops.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostawy realizowanej przez firmę kurierską od momentu pobrania przesyłki do czasu jej dostarczenia.
f) Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 30 dni od jego złożenie, ulega przedawnieniu.

6. Koszty transportu
Chcąc zapewnić szybką i niezawodną realizację Państwa zamówienia nasz sklep korzysta z usług firmy kurierskiej. Koszt transportu pokrywa klient i zależy on od wagi zamawianego towaru i cennika wewnętrznego firmy kurierskiej.

7. Płatność
Oferujemy dwa rodzaje płatności:

a) przelew (przedpłata) na konto bankowe

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia internetowego.

Dane do przelewu:

SKLEPHOPS.PL Sp. z o.o.
ul. Góralska 32D
34-123 Chocznia
Santander Bank Polska S.A.
03 1090 2835 0000 0001 5786 9131

b) przelew ekspresowy za pośrednictwem strony przelewy24.pl

Po wybraniu tej opcji do płatności zostaną Państwo przekierowani automatycznie.


Formę płatności klient wybiera według własnego uznania przy składaniu zamówienia.
Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Wysyłka i zwroty:

8. Wysyłka towaru
a) przed wysłaniem każdy towar jest sprawdzany pod względem jakości i wyposażenia (jest kompletny z instrukcją i gwarancją)
b) zamówiony towar dostarczony będzie na adres, który zostanie przez Państwa określony jako adres dostawy
c) nie realizujemy dostawy towaru bez podania nr telefonu w przypadku klienta indywidualnego, a w przypadku firmy dodatkowo numeru NIP.

9. Zwroty towaru

a) W terminie 30 dni od otrzymania towaru zamówionego w sklepie internetowym, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

b) Jeżeli zwracany towar został uszkodzony przez kupującego w sposób pomniejszający jego wartość (w rozumieniu definicji zawartej w "Postanowieniach ogólnych" niniejszego regulaminu – Sprzedającemu przysługuje prawo do pomniejszenia zwracanej w ramach odstąpienia od umowy kwoty o wartość, jaką będzie musiał ponieść w celu doprowadzenia zwracanego towaru do stanu z chwili wydania rzeczy Kupującemu lub o kwotę o którą będzie musiał pomniejszyć wartość rzeczy w momencie jej ponownej sprzedaży

c) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt wysłania towaru do Kupującego w kwocie nieprzekraczającej równowartości opłat zwykłego transportu. W celu przyśpieszenia procedury zwrotu płatności za zwracany towar Kupujący powinien jednoznacznie wskazać w jaki sposób chce otrzymać zwracaną płatność. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu czy nie nosi śladów uszkodzeń pomniejszających wartość. Jeżeli zwracany towar nie jest uszkodzony w sposób pomniejszający jego wartość, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym na koszt Sprzedającego.

d) Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedającego. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu, chyba że Kupujący uiści różnicę pomiędzy ceną uwzględniającą zniżkę a ceną normalną.

10. Procedura reklamacji

a) Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedającego, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

b) Poniesione przez Kupującego koszty wysłania towaru w ramach procedury reklamacyjnej do Sprzedającego są zwracane w przypadku uwzględnienia reklamacji na wskazany przez Kupującego numer konta , w ten sam sposób zwracane są koszty wysłania towaru do Kupującego które pokrywa Sprzedający, jeśli uwzględniono reklamację. Jeżeli towar dostarczony do Sprzedającego okaże się sprawny a Sprzedający nie wykryje usterki, Sprzedający odeśle towar na koszt Kupującego.

c) Do przesyłki reklamowanej powinny być dołączone informacje o danych kontaktowych Kupującego w szczególności imię, nazwisko, adres, a także zwięzłe opisanie przyczyny reklamacji.

d) W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Kupujący może wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: sklep@sklephops.pl.. Po przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, zgłoszeniu zostanie nadany numer reklamacji, który można umieścić na przesyłce w celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji.

e) W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

f) Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

g) W przypadku, gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

h) W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Postanowienia końcowe

a) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityką Prywatności Sprzedającego.

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

c) Ochrona danych osobowych
Dane osobowe, po wyrażeniu zgody przez klienta, będą przetwarzane przez firmę GM Pacyga dla celów reklamowych zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określa ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

e) Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.

 

Dane osobowe:

a) Dane osobowe przekazywane przez klienta przetwarzane są przez SKLEPHOPS.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Góralskiej 32D w Choczni, NIP 551-266-57-97, REGON 528387600, adres poczty elektronicznej: sklep@sklephops.pl, numer telefonu: + 48 531-255-564., który jest ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

b) Przesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, zwrotów oraz innych czynności wskazanych w regulaminie sklepu
- realizacji przepisów prawa

c) Przetwarzanie danych osobowych klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

d) Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako wymagane, uniemożliwi świadczenie i realizację usług przez sprzedawcę.

e) Dane osobowe udostępniane będą jedynie niezbędnym podmiotom współpracującym ze sprzedawcą w celu realizacji usług – firmy kurierskie, firmy świadczące usługi księgowe itp.

f) W wyjątkowych okolicznościach dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym podmiotom przewidzianych przez przepisy prawa.

g) Przesłane zgody przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres elektroniczny sprzedawcy: sklep@sklephops.pl

h) Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, dokonywania ich aktualizacji oraz możliwość zażądania całkowitego ich usunięcia z rejestrów sprzedawcy.

i) Przesłane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

j) Sprzedawca gwarantuje że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz nieautoryzowanym przetwarzaniem.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego sklepu internetowego.