14 dni na zwrot

Szybki kontakt +48 531 255 564

Wysyłka i zwrot

Wysyłka i zwroty:

8. Wysyłka towaru
a) przed wysłaniem każdy towar jest sprawdzany pod względem jakości i wyposażenia (jest kompletny z instrukcją i gwarancją)
b) zamówiony towar dostarczony będzie na adres, który zostanie przez Państwa określony jako adres dostawy
c) nie realizujemy dostawy towaru bez podania nr telefonu w przypadku klienta indywidualnego, a w przypadku firmy dodatkowo numeru NIP.

9. Zwroty towaru

a) W terminie 30 dni od otrzymania towaru zamówionego w sklepie internetowym, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

b) Jeżeli zwracany towar został uszkodzony przez kupującego w sposób pomniejszający jego wartość (w rozumieniu definicji zawartej w "Postanowieniach ogólnych" niniejszego regulaminu – Sprzedającemu przysługuje prawo do pomniejszenia zwracanej w ramach odstąpienia od umowy kwoty o wartość, jaką będzie musiał ponieść w celu doprowadzenia zwracanego towaru do stanu z chwili wydania rzeczy Kupującemu lub o kwotę o którą będzie musiał pomniejszyć wartość rzeczy w momencie jej ponownej sprzedaży

c) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt wysłania towaru do Kupującego w kwocie nieprzekraczającej równowartości opłat zwykłego transportu. W celu przyśpieszenia procedury zwrotu płatności za zwracany towar Kupujący powinien jednoznacznie wskazać w jaki sposób chce otrzymać zwracaną płatność. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu czy nie nosi śladów uszkodzeń pomniejszających wartość. Jeżeli zwracany towar nie jest uszkodzony w sposób pomniejszający jego wartość, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym na koszt Sprzedającego.

d) Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedającego. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu, chyba że Kupujący uiści różnicę pomiędzy ceną uwzględniającą zniżkę a ceną normalną.

10. Procedura reklamacji

a) Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedającego, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

b) Poniesione przez Kupującego koszty wysłania towaru w ramach procedury reklamacyjnej do Sprzedającego są zwracane w przypadku uwzględnienia reklamacji na wskazany przez Kupującego numer konta , w ten sam sposób zwracane są koszty wysłania towaru do Kupującego które pokrywa Sprzedający, jeśli uwzględniono reklamację. Jeżeli towar dostarczony do Sprzedającego okaże się sprawny a Sprzedający nie wykryje usterki, Sprzedający odeśle towar na koszt Kupującego.

c) Do przesyłki reklamowanej powinny być dołączone informacje o danych kontaktowych Kupującego w szczególności imię, nazwisko, adres, a także zwięzłe opisanie przyczyny reklamacji.

d) W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Kupujący może wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: sklep@sklephops.pl.. Po przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, zgłoszeniu zostanie nadany numer reklamacji, który można umieścić na przesyłce w celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji.

e) W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

f) Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

g) W przypadku, gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

h) W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować przepisy Kodeksu Cywilnego.